Preguntes…

[ Traduire en français ] [ Tradurre in Italiano ] [ Traducir al castellano ] [ Translate to English ] [ Traduir al català ]

Si no encuentras respuesta a tu pregunta puedes escríbenos a ecodiari@xarxaeco.org  o consultar los articulos y entrevistas de diarios, blogs, programas, …

Salut i bon intercanvi!


– Quin tipus d’organització social o política està establerta dins de l’associació?

Durant un temps hem estat constituïts com a associació sense ànim de lucre (2011-2014), però aquest any hem disolt l’associació, perque ens suposava un excés de tràmits administratius inútils. Continuem participant exactament igual, com a grup de persones que formen una xarxa social d’intercanvis i suport mutu. Internament ens organitzem de forma horitzontal i assamblearia, amb la participació més activa d’alguns membres que realitzem tasques diverses de coordinació, dinamització, etc.

– Quin és el funcionament del model econòmic?

El model econòmic és totalment social i segueix els principis de l’economia del bé comú, l’autogestió i la participació col·lectiva. No treballem amb euros ni seguim criteris capitalites. Pensem que l’economia ha d’estar al servei de les persones, per resoldre les seves necessitats i facilitar una justa distribució dels recursos. Fem principalment intercanvis directes, recíprocs, multirecíprocs i valorats en moneda social descentralitzada i de lliure emissió.

No hi ha estructures econòmiques pròpiament dites, però si ens organitzem en determinats projectes d’autoocupació i comissions de gestió, com per exemple:

– un ecorebost, que gestiona les necessitats de consum col·lectiu.
– una central d’intercanvi, que gestiona relacions d’intercanvi entre productors i entre productors i consumidors, alhora que dinamitza la participació i la redistribució de recursos.
– un ecoespai, com a punt de trobada.

– Quins passos cal seguir per formar part de l’associació?

Abans teniem una associació legal constituïda i carnets de soci. Ara tot és més simple i només cal registrar-se a la xarxa d’intercanvi IntegralCES i oferir alguna cosa a la comunitat, per començar a intercanviar.

– Quins objectius persegueix aquesta iniciativa?

Abastir les necessitats vitals de les persones, en un marc econòmic i social més just i proper. L’empoderament de les persones a partir d’autogestió, autoocupació i el suport mutu d’una comunitat de persones que intercanvien allò que saben fer i allò que tenen disponible.

– Quins són els fundadors del moviment? Com va sorgir?

La Xarxa ECO es va crear l’estiu del 2009 a Tarragona, de la mà de Sebastian Corradini.

Inicialment es va concebre la moneda com complementària, per facilitar l’adquisició/venda de productes i serveis en situacions de falta de liquiditat. Així es va contactar amb comerços de Tarragona per fomentar la seva acceptació. Després es va anar extenent entre les persones i petites empreses. S’acceptava les valoracions mixtes, una part en euros i una part en moneda social. Des de fa un any (04/2013) es va decidir limitar l’ús de la moneda social a transaccions d’intercanvi amb un 100% d’acceptació. Per tant, no es fan servir els euros, llevat de les despeses extres que pugui tenir l’intercanvi (compra de materials, eines, despeses de transport, etc.)

– Quines diferències existeixen amb el sistema monetari convencional?

Les transaccions econòmiques poden fer-se per intercanvi directe o poden valorar-se en moneda social. En aquest cas, fem servir un sistema comptable d’apunts que recull en una aplicació informàtica les ofertes, demandes, intercanvis realizats, així com els saldos actius de moneda social en circul·lació. Aquest sistema és internacional i compartida amb altres xarxes d’intercanvi i moneda social ( https://www.integralces.net/).

En quant a l’emissió de moneda, no hi ha un organisme que la reguli o emiti de forma centralitzada, perque de fet la moneda no existeix ni te valor propi, simplement representa el valor d’algún producte, servei o recursos que existeix i que forma part d’un intercanvi iniciat entre dues parts o amb la comunitat de participants. Així doncs, la moneda social està recolçada al 100% per productes o serveis reals i facilita el seu intercanvi. La suma de saldos positius i negatius és 0 i l’únic control que hi ha és per evitar que s’acumul·lin saldos positius o negatius elevats que dificultin la circul·lació fluïda entre els participants. La moneda no te valor en si mateixa, el tipus d’interés es 0 i el crèdit que es pot dónar als membres esdevé una relació personal i col·lectiva de confiança en allò que tots aportem a la xarxa d’intercanvi.

– Quina és la implicació social dels individus associats?

Normalment la implicació social dels membres és molt alta. Es preocupen per la situació social, econòmica medioambiental que hi ha en aquests moments i participen a diversos moviments socials, manifestacions, projectes d’autogestió, etc.

– Quanta implicació suposa? (establint una escala de l’u al cinc)

Cadascú determina el grau d’implicació que vol per la seva participació. Molta gent participa de forma pasiva, només allà a on li interessa. Altres persones tenen una participació més activa i finalment podriem trobar-nos amb els coordinadors i altres persones ecoactives que tindrien el grau d’implicació més alt.

– Coneixen algun cas real d’algun associat que utilitzi aquesta iniciativa per la majoria de les seves accions del dia a dia?

Hi ha més d’un que estem la vida i la relació amb les persones del seu voltant com un intercanvi permanent i que gestiona la seva vida compartint els seus recursos i experiències.

 

 

A continuación las preguntas que con más frecuencia se plantean sobre el Sistema de Intercambio en Comunidad – CES

P. ¿Qué implica unirme al CES para mí?
El CES no es ni un club ni una organización sino un nuevo sistema monetario. Por lo tanto no te “unes” ni te conviertes en “miembro” de una asociación. Te registras para usar el sistema como una nueva manera de intercambiar, sin usar la moneda nacional. Sentirás que eres parte de una comunidad pero esto es porque experimentarás un espíritu diferente entre los usuari@s en la red. El CES se caracteriza por su apertura, amabilidad, honestidad y creación de confianza, lo cual difiere de lo que está acostumbrado a vivir con el “antiguo” sistema de dinero.

P. ¿Cuesta algo unirse al CES?
Hay muchas redes de intercambios en la plataforma CES. Algunos rigen una tasa de suscripción anual en la moneda nacional o en la propia moneda del intercambio, otros no tienen costes en dinero convencional, o ninguna tasa de membresía o de inscripción en la propia moneda del intercambio.

P. ¿Cómo puedo comenzar a comerciar sin nada de dinero en mi cuenta?
El CES no precisa de que tenga ninguna cantidad en su cuenta para comenzar a comerciar. El “dinero” en este sistema tan sólo es un registro en un libro contable o “una anotación de puntos”, no hay necesidad de que haya ninguna cantidad. Comienza en una situación de débito (no deuda). Esto significa que su cuenta tiene un saldo negativo pero a diferencia del dinero convencional no tiene porque pagar intereses por este y no lleva asociado un estigma (a no ser que se dilate en el tiempo y no se reduzca nunca). Su débito simplemente conlleva que debe a la comunidad bienes y servicios por valor de la cuantía.

P. ¿Qué es lo que me impide meter pagos en mis cuentas para que yo atesore muchos créditos?
No necesita créditos para comerciar por lo que no tiene sentido. En cualquier caso, sus créditos son las deudas de algunos otros, y estos cuestionarán sus falsas operaciones con ellos. Su saldo, que está a disposición pública, revelará lo que está haciendo. No hay necesidad de engañar al CES ya que puede entrar en débito y devolver los créditos que ha recibido ofreciendo bienes o servicios a otros con posterioridad.

P. ¿Qué ocurre si alguien se aprovecha del sistema y abandona la comunidad sin entregar nada a cambio?
Esto puede ocurrir pero de igual manera alguien que ha dado más de lo que han obtenido puede también abandonar la comunidad. Si alguien se aprovecha del sistema es la comunidad la que asume la carga, no ningún miembro en particular.

P. ¿Qué ocurre si alguien no me paga por un trabajo que le he realizado?
Eso es imposible. Usted, el vendedor, es responsable de introducir o hacer que le introduzcan la información de la transacción y automáticamente recibirá crédito por ello. En el CES el comprador es la parte pasiva.

P. ¿Es esto una mera evasión de impuestos?
¡Definitivamente no! Nuestras razones son honestas. Queremos crear una sociedad más igualitaria donde la riqueza sea distribuida en función de la contribución, no en función de la habilidad para “hacer dinero”. En otros países donde estos sistemas se han desarrollado bastante, el estado ha ignorado también el coladero de impuestos porque esto ahorra al estado el gasto en prestaciones sociales, o se llega a un acuerdo para proporcionar servicios al estado. Nuestro punto de vista es que cuando el CES se haga grande, el estado debería convertirse en un usuario del CES y participar en él con normalidad. De esta manera el estado podría conseguir crédito por sí mismo a través de los servicios que proporciona a todos los miembros y cargar su débito al comprar los servicios de los usuarios de CES.

P. ¿Qué ocurre si alguien saca más del sistema de lo que devuelve?
Antes de ponerse de acuerdo para operar con alguien es conveniente mirar su saldo. Si observa que ha efectuado muchas compras y acumula mucho débito, entonces rechace comerciar hasta que su posición mejore.

P. ¿Qué ocurre si mi servicio se hace popular pero yo no encuentro nada que me interese? ¿De qué me sirve tener un crédito enorme si no lo puedo gastar?
No opere a no ser que esté seguro de que hay algo que puede obtener a cambio. Cuanta más gente se una a la comunidad más probable será que alguien tenga algo que desea. Anime a otros a que se unan.

P. ¿Cuál es el nombre de la moneda y cuál es su valor?
Cada Red de intercambio tiene su propio nombre de moneda. Un nombre común que se usa en el CES es “Talentos”. Un “Talento” (u otro nombre) equivale a una unidad de la moneda nacional (dólar, rand, libra). Esto se hace simplemente para tener un punto de referencia. Las monedas sociales no están vinculadas a las monedas nacionales (no están sujetas a variaciones por la inflación) por lo que se pueden desviar a la larga.

P. ¿Cómo se valoran los bienes y servicios?
Los productor@s ponen valor a sus propios bienes y servicios, usando una relación de paridad entre la moneda de intercambio y la moneda nacional. La “ley” de la oferta y la demanda es de aplicación aquí, pero en el contexto de un grupo cerrado. Esto frecuentemente difiere mucho de la situación “fuera”.

P. ¿Es posible comerciar entre las diferentes redes de intercambio?
¡Sí! Todas las redes de intercambio en la plataforma están conectadas y el intercambio entre ellas es posible. Las monedas sociales son tan versátiles como las monedas nacionales. Esto implica que puedes operar con cualquier participante a nivel local, regional, nacional o internacional, y tus ofertas son accesibles en todo el mundo. La moneda ganada en una zona puede ser gastada en otra.

P. ¿Que ventajas se presentan de la utilización del Sistema de Intercambio en Comunidad?

– Proporciona otra fuente de ingresos
– Sirve para paliar el desfase monetario que existe entre las habilidades/ oferta/ talentos/ regalos de los vendedores por un lado y las carencias/ necesidades/ requisitos de los compradores por el otro. El dinero convencional normalmente no puede subsanar esta desviación porque su suministro está limitado o no hay.
– Crea comunidad
– La moneda social es abundante y nunca puede escasear
– La moneda social nunca puede estar en superabundancia y generar inflación
– Es democrático: Devuelve “el poder del dinero” a la gente
– Asigna el dinero democráticamente
– Erradica la usura. Su dinero es “gratis” (esto es, libre de intereses)
– Mantiene la riqueza donde fue creada
– Elimina timos, robos, y fraudes (de dinero)
– Proporciona una red de apoyo
– Elimina el problema de vendedores que no reciben su pago por lo que suministran
– Conecta las cuentas de compradores y vendedores instantáneamente
– Promueve la honestidad porque a nadie le puede “faltar el dinero”
– Equilibra el campo de juego: Todo el mundo empieza de cero y aquellos que ofrecen valor real a otros son los que se hacen “ricos”, no los que no ofrecen nada si no que adquieren su riqueza especulando con la moneda.
– Confiere preferencia a los proveedores locales.
– Suprime los gastos de transporte de mercancías de largas distancias porque se centra en lo local.
– Moviliza la riqueza real de una comunidad: El conocimiento y las habilidades de su gente es la verdadera riqueza de una comunidad.
– Fomenta la confianza en uno mismo y la autoestima.
– Fomenta la igualdad y la justicia social…

y mucho, mucho más…

Migración del CES al IntegralCES – año 2015, la información pasara automáticamente y el usuari@ no tendrá que hacer nada, fuera de contribuir con su mantenimiento.

La migración al IntegralCES se consensuó el año 2014 y el cambio no afectara a los intercambios multireciprocos dentro de la Xarxa ECO y para intercambiar con otras redes de intercambio que estén en el CES, está operativo el API de comunicación entre CES e IntegralCES, lo que significa que se pueden hacer intercambios entre redes que estén en plataformas diferentes.

¿ Por qué cambiar ?

Durante todo este tiempo hemos hecho uso del CES (Community Exchange System) y nos ha ido bien. El CES es un software con muchos años de rodaje y ha podido cubrir perfectamente nuestras necesidades de gestión de la moneda social. Ahora pero queremos dar un paso adelante, el IntegralCES es un programa de código libre para la gestión de monedas sociales desarrollado por un equipo catalán.

  • Al ser código libre, nuestro sistema será más transparente que nunca. Cualquier programador puede ver qué hace realmente el programa y puede aportar nuevas funcionalidades, corregir errores, etc. A la larga esto conllevará a un software más completo, seguro y adaptado a nuestras necesidades. IntegralCES es un proyecto vivo que podemos ir mejorando cada año.
  • El servidor del CES esta en Sudáfrica. Aunque nos ha ido bastante bien, preferimos tenerlo cerca. Desde la migración, la Red ECO y el resto de redes de moneda social que lo utilicen, seremos los responsables directos del mantenimiento del servidor. Así podemos asegurar su buen funcionamiento.
  • Ya de entrada hay algunas funcionalidades nuevas. Un diseño mejorado y simplificado, apto para dispositivos móviles. La posibilidad de tener que aceptar los intercambios antes de hacerse efectivos. Una pasarela de pago que se puede integrar en otras páginas web (como cuando haces compras por Internet con tarjeta, pero en moneda social!). Unas estadísticas más vistosas.